Artikel 1

 • Een les duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten. De trainer heeft na ieder lesuur 10 minuten pauze voor lunch, overleg met spelers/ouders, bijhouden administratie. Spelers hebben wel 60 minuten beschikking over de tennisbaan en de trainer zal ook in de 10 minuten pauze op de baan aanwezig zijn, tenzij bijv. toiletbezoek of de trainer moet materiaal of eten/drinken halen in het sport café.

 

Artikel 2

 • Indien trainingen uitvallen door onwerkbaar weer, of door de slechte toestand van de baan, zal de volgende regeling worden getroffen: We doen ons best om alle lessen te geven wanneer daar ruimte voor is. Is er geen ruimte dan geldt de volgende regeling: De 1ste regenles wordt ingehaald, 2de niet, 3de wel en 4de niet. We halen de les in op een moment waarop de trainer kan en er een baan beschikbaar is op de club.

 

Artikel 3

 • Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden ingehaald. Bij uitval van training door bijzondere omstandigheden die buiten onze macht liggen, zal gekeken worden per situatie of er wat mogelijk is qua inhaal of financiële compensatie.

 

Artikel 4

 • Trainingen om welke reden dan ook verzuimd (ook ziekte, blessure, verhuizen) door de cursist zijn voor rekening van de cursist.

 

Artikel 5

 • Bij verhindering van de cursist kan de cursist zelf een “derde” persoon van hetzelfde niveau als invaller verzorgen. Na overleg kan hier met instemming van de trainer toe worden overgegaan.

 

Artikel 6

 • De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw trainer.

 

Artikel 7

 • De cursist draagt zelf zorg voor het door hem/haar benodigde racket en kleding.

 

Artikel 8

 • Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen ( in onderling overleg ) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

 

Artikel 9

 • U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lessen terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden. Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats en zal er aan de betalingsverplichting voldaan moeten worden van het totale lesgeld bedrag. Ook als de les door u voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte deze trainingen overnemen.

 

Artikel 10

 • Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de cursist.

 

Artikel 11

 • Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. De leraren van Tennis University hebben het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren en ze zullen hun klanten hiervan op de hoogte brengen.

 

Artikel 12

 • De trainers van Tennis University kunnen niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt. We hanteren de volgende regel: bij 4 personen is het 1 uur training, bij 3 personen ¾ uur training en bij 2 personen ½ uur training. De trainingskosten worden altijd naar rato (aantal personen in de groep) berekend.

 

Artikel 13

 • Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van Tennis University.

 

Artikel 14

 • U bent verplicht om lid te zijn van de club(bij maak kennis met tennisles niet) als u trainingen volgt op de club (geldt alleen voor buiten lessen). Voor binnen lessen hoeft u geen lid te zijn van een club.

 

Artikel 15

 • Binnen 8 weken na de start van de trainingscursus ontvangt u of uw kind de factuur voor de trainingscursus. U kunt het bedrag in 1 of 2 termijnen voldoen.
 1. Betaling in 1 termijn hoort te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij betaling in 2 termijnen dient de 1e termijn van 50% van het totale factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en de 2e termijn van 50% van het totale factuurbedrag binnen 40 dagen na factuurdatum.